Фирма РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ е създадена през 1999 г. като дружество с ограничена отговорност /ООД/, с цел Независим надзор в проектирането и строителството. През юли 2004 г. получава лиценз ЛК-116 за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор. През юни 2014 г. лицензът е подновен с Удостоверение № РК-0212/04.06.2014 г., което на 15.01.2019 г. е заменено с ново. /приложени лиценз и удостоверение/

 • През май 2014 г. фирмата е преобразувана в Еднолично акционерно дружество /ЕАД/, а през септември 2018 г. в Акционерно дружество /АД/.
 • През май 2015 г. фирмата регистрира клон в гр. София, Р. България.
 • През април 2017 г. фирмата регистрира клон в гр. Белград, Р. Сърбия.
 • През ноември 2017 г. фирмата регистрира клон в гр. Скопие, Р. Северна Македония.
 • През декември 2018 г. фирмата регистрира клон в гр. Осиек, Р. Хърватия.

РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ непрекъснато предоставя на клиентите си професионални и комплексни консултантски услуги, което се постига чрез осигуряване на високо квалифициран, компетентен и опитен персонал.
Фирмата осигурява комплексен продукт:

 • Оценка съответствието на инвестиционните проекти;
 • Строителен надзор;
 • Под контрол и управление на договори Инженер по ФИДИК.
 • Упражнаване функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно изискванията на Нардеба 2/2004 за Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи;
 • Контрол и управление на договори за проектиране и строителство;
 • Съставяне на технически паспорт;
 • Упражняване контрол по спазване на строителния график;
 • Съставяне на документация за междинни плащания (инвеститорски контрол).

По този начин РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ гарантира качество на предлаганите услуги и осигурява своята конкурентоспособност.
РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ разполага с високо квалифицирани специалисти с богат опит в проектирането, строителството, инвеститорския контрол и строителния надзор.
На постоянен трудов договор във фирмата работят 25 човека, а 83 квалифицирани инженери са ангажирани с граждански правоотношения.

ОФИСИ

Варна

София